ŚW. FRANCISZEK

ZACZĄŁ PRZEKSZTAŁCAĆ SIĘ W MĘŻA DOSKONAŁEGO, STAWAĆ SIĘ KIMŚ INNYM.

DUCHOWOŚĆ FRANCISZKAŃSKA

Modlitwa

Życie modlitwy

Bracia, wierni swojej profesji, naśladują w modlitwie Chrystusa, który składa Ojcu najwyższe dzięki i który „żyje, aby się wstawiać za nami”.

Idąc śladami św. Franciszka, który „był nie tyle człowiekiem modlącym się, ile raczej samą modlitwą” , bracia usunąwszy wszystkie przeszkody i odrzuciwszy wszystkie troski i kłopoty, niech czystym sercem i czystym umysłem służą Panu Bogu, kochają Go, wielbią i czczą, „bo trzeba zawsze modlić się i nie ustawać”, „gdyż Ojciec szuka takich czcicieli”.

Wdzięczni za wszystko

Pamiętając, że zostali stworzeni na obraz umiłowanego Syna Bożego, bracia, razem ze wszystkimi stworzeniami Boga, niech wychwalają Ojca i Syna, i Ducha Świętego , niech odnoszą wszelkie dobro do Pana Boga najwyższego i dziękują Mu za wszystko.

Z codziennie ponawianą radością niech wychwalają i sławią miłość, jaką ma do świata i do nas Ojciec, „który nas stworzył, odkupił i który nas zbawi tylko dzięki swemu miłosierdziu”.

Cześć dla Najświętszego Sakramentu

Za przykładem i według nauki św. Franciszka, bracia niech okazują „wszelkie uszanowanie i cześć” dla Sakramentu Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, ponieważ w nim zawiera się wszelkie dobro duchowe Kościoła; niech też za pomocą odpowiednich środków pielęgnują w sobie serdeczną i troskliwą miłość do tak wielkiej Tajemnicy.

Wszyscy bracia, którzy mieszkają lub przebywają w tym samym miejscu, niech się starają, aby codziennie ze czcią i wewnętrzną czystością sprawować we wspólnocie Najświętszą Eucharystię, tak aby prawdziwie była ona centrum i źródłem całej jedności braterskiej .

Ze Słowa Bożego czerpiemy siły

Ponieważ życie i Reguła braci polega na zachowywaniu świętej Ewangelii, bracia niech oddają się czytaniu i rozważaniu świętej Ewangelii i innych ksiąg Pisma, aby czyniąc postępy w rozumieniu słowa Bożego, mogli osiągnąć pełniejszą doskonałość swojego stanu.

Jako naśladowcy św. Franciszka, bracia niech okazują najwyższą cześć dla najświętszych imion i słów Pana i niech je z szacunkiem przechowują. Niech też odprawiają nabożeństwa słowa Bożego, zarówno w swojej wspólnocie, jak i z ludem Bożym.

Duch pobożności nad aktywnością

Duchowi świętej modlitwy i pobożności powinny służyć wszystkie sprawy doczesne. Pamiętając o tym, bracia niech się starają, aby duch ten nie odniósł szkody na skutek przesadnej aktywności.

W celu zachowania w swoich sercach dóbr, jakich im Pan udziela , bracia niech zachowują niezbędny umiar w korzystaniu ze środków przekazu.

Życie opieramy o kontemplacje Boga

Wymiar kontemplacyjny naszego powołania franciszkańskiego należy ożywiać również nowymi formami modlitwy, tak wspólnotowej, jak i indywidualnej, które bardziej odpowiadają wrażliwości dzisiejszego świata i pomagają w umacnianiu woli i trwaniu w postanowieniach.

Pustelnia miejscem spotkania z Panem

Wszystkim i poszczególnym braciom powinna leżeć na sercu sprawa istnienia pustelni, świętych ustroni, czyli miejsc samotności, będących świadectwem aktualności życia kontemplacyjnego w naszym Zakonie.

Ministrowie niech udzielają zezwolenia, z błogosławieństwem Pana, na prowadzenie tego rodzaju życia przez dłuższy lub krótszy okres czasu tym braciom, którzy mają takie powołanie i słusznie o to proszą.

MODLITWY ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Antyfona - Święta Maryjo Dziewico

Święta Maryjo Dziewico,
wśród niewiast na świecie nie narodziła się podobna Tobie,
córko i służebnico Najwyższego Króla, Ojca niebieskiego,
Matko Najświętsza Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Oblubienico Ducha Świętego.

Módl się za nami do Twego najświętszego i umiłowanego Syna,
Pana naszego i Mistrza, wraz ze żw. Michałem Archaniołem
i wszystkimi mocami nieba i wszystkimi świętymi.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo dla Brata Leona

Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże;
niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
Niech zwróci oblicze swoje ku tobie
i niech cię obdarzy pokojem.
Pan niech cię błogosławi, bracie Leonie.

ABSORBEAT

Proszę Panie, aby płomienna i słodka moc Twojej miłości
wchłonęła mój umysł i oderwała go od wszystkiego,
co jest na ziemi,
żebym umarł z umiłowania miłości Twojej,
który umrzeć raczyłeś z umiłowania mojej miłości.

Modlitwa do Chrystusa Pana

Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste,
tu i we wszystkich kościołach Twoich,
które są na całym świecie,
i błogosławimy Tobie,
że przez święty Krzyż Twój odkupiłeś świat.

Modlitwa do Jezusa Eucharystycznego

Oto Syn Boży zniża się co dzień jak wtedy,
gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona Dziewicy.
Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci.
Co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana.
I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele,
tak i teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie.
I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego Ciało,
lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali Go oczyma ducha,
tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi,
starajmy się dostrzegać i wierzmy mocno,
że jest to Jego żywe i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew.
I w taki sposób Pan jest zawsze ze swymi wiernymi, jak sam mówi:
Oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata.

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie
Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz
Światło, tam gdzie panuje mrok
Radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć
Nie tyle szukać miłości co kochać
Albowiem dając, otrzymujemy
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie
A umierając rodzimy się do wiecznego życia.

Modlitwa przed każdym Oficjum Bożym

Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam słabym
czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i byśmy pragnęli zawsze
tego, co się Tobie podoba; abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie
oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami Syna
Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa i doszli do Ciebie, Najwyższy,
jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd
w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa przed krzyżem w kościele św. Damiana

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca
i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję
i doskonałą miłość,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo

Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia

Wszechmogący, najświętszy i najwyższy Boże,
Ojcze święty, i sprawiedliwy, Panie, królu nieba i ziemi,
dzięki Ci składamy z powodu Ciebie samego,
że Twoją świętą wolą i przez jedynego Syna Twego stworzyłeś z Duchem Świętym
wszystkie byty duchowe i cielesne,
a nas uczyniłeś na obraz i podobieństwo Twoje i umieściłeś w raju.
My zaś upadliśmy z własnej winy.
I dzięki Ci składamy, że jak stworzyłeś nas przez Syna Twego,
tak przez świętą miłość Twoją, którą nas umiłowałeś,
sprawiłeś, że On, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek,
narodził się z chwalebnej zawsze Dziewicy, błogosławionej, świętej Maryi
i przez Jego krzyż i krew, i śmierć zechciałeś nas wykupić z niewoli.
I dzięki Ci składamy, że Syn Twój przyjdzie w chwale swego majestatu,
aby strącić w ogień wieczny przeklętych, którzy nie czynili pokuty
i nie poznali Ciebie, i aby powiedzieć wszystkim,
którzy Ciebie poznali i uwielbili, i służyli Ci w pokucie:
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie królestwo,
zgotowane wam od początku świata.

A ponieważ my, nędzni i grzeszni,
wszyscy razem nie jesteśmy godni wymówić Twego Imienia,
błagamy pokornie, aby Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Twój umiłowany,
który Tobie wielce podoba się, składał Ci za wszystko dzięki
wraz z Duchem Świętym Pocieszycielem, tak jak Tobie i Jemu się podoba,
On, który Ci za wszystko wystarcza, przez którego tyle dla nas uczyniłeś.
Alleluja.

I chwalebną Matkę, Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę,
św. Michała, Gabriela i Rafała, i wszystkie chóry błogosławionych serafinów,
cherubinów, tronów, panowań, zwierzchności, władz, mocy, aniołów,
archaniołów, świętego Jana Chrzciciela, Jana Ewangelistę, Piotra,
Pawła i świętych patriarchów, proroków, młodzianków, apostołów,
ewangelistów, uczniów, męczenników, wyznawców, dziewice,
świętych Eliasza i Henocha i wszystkich Świętych,
którzy byli i będą, i są, przez miłość Twoją pokornie prosimy,
aby, tak jak Tobie, się podoba, dzięki składali za wszystko Tobie,
najwyższemu Bogu prawdziwemu, wiecznemu i żywemu,
z Synem Twoim najmilszym, Panem naszym Jezusem Chrystusem
i Duchem Świętym Pocieszycielem na wieki wieków. Amen. Alleluja

Modlitwa w czasie choroby

Dzięki Ci składam, Panie Boże
za wszystkie cierpienia jakich doznaję,
i proszę Cię Panie mój, jeśli taka jest Twoja wola,
żebyś je stokrotnie powiększył;
będzie to bowiem najmilszą dla mnie rzeczą,
jeśli cierpieniem mnie doświadczając
oszczędził mnie nie będziesz,
gdyż spełnienie świętej woli Twojej
jest dla mnie pociechą nader wielką. Amen.

Modlitwy pochwalne

Zaczynają się modlitwy pochwalne, które zebrał święty Ojciec nasz Franciszek
i odmawiał je przy wszystkich godzinach [kanonicznych] dnia i nocy i przed oficjum Błogosławionej Maryi Dziewicy, tak zaczynając:
Najświętszy Ojcze nasz, który jesteś w niebie itd. oraz Chwała. Następnie należy odmawiać modlitwy pochwalne:

Święty, święty, święty, Pan Bóg wszechmogący, który jest i który był, i który ma przyjść:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

Godzien jesteś, Panie, Boże nasz otrzymać sławę, chwałę i cześć, i błogosławieństwo:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać moc i bóstwo, i mądrość,
i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

Błogosławcie, wszystkie dzieła Pańskie, Panu:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

Dajcie chwałę Bogu naszemu wszyscy słudzy Jego i którzy się Boga boicie, mali i wielcy:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

Niech Go pełnego chwały chwalą niebo i ziemia:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

I wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i które jest pod ziemią i morze,
i co jest w nim:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu:
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
I chwalmy, i wywyższajmy Go na wieki.

Wszechmogący, najświętszy, najwyższy i największy Boże,
wszelkie dobro, największe dobro, całe dobro, który sam jesteś dobry,
Tobie pragniemy oddawać wszelką sławę, wszelką chwałę, wszelką wdzięczność,
wszelką cześć, wszelkie błogosławieństwo i wszelkie dobra.
Niech się stanie. Niech się stanie. Amen.

Ojcze nasz...

Najświętszy Ojcze nasz: Stwórco, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawicielu nasz.
Który jesteś w niebie: w aniołach i w świętych.
Oświecasz ich, aby Cię poznali, bo Ty, Panie, jesteś światłością.
Rozpalasz ich, aby Cię kochali, bo Ty, Panie, jesteś miłością.
Zamieszkujesz w nich i napełniasz, aby ich uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś dobrem najwyższym, wiecznym, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie ma żadnego dobra.
Święć się Imię Twoje: niech zajaśnieje w nas poznanie Ciebie, abyśmy poznali, jaka jest szerokość Twoich dobrodziejstw, długość Twoich obietnic, wysokość majestatu i głębokość sądów (por. Ef 3, 18).
Przyjdź królestwo Twoje: abyś Ty królował w nas przez łaskę i doprowadził nas do Twego królestwa, gdzie będziemy oglądać Cię bez zasłon, miłować doskonale i w radosnym zjednoczeniu cieszyć się Tobą na wieki.
Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi: abyśmy Cię kochali z całego serca (por. Łk 10, 27), zawsze o Tobie myśląc; z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc; całym umysłem, ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twej miłości, a nie na co innego; i bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie (por. Mt 22, 37. 39), wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu, i nikomu nie dając żadnego zgorszenia (por. 2 Kor 6, 3).
Chleba naszego powszedniego: umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj nam dzisiaj: na pamiątkę i dla zrozumienia, i uczczenia miłości, którą nas darzył, oraz tego, co dla nas powiedział, uczynił i wycierpiał.
I odpuść nam nasze winy: przez Twoje niewysłowione miłosierdzie, przez moc męki umiłowanego Syna Twego i przez zasługi, i wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i wszystkich wybranych Twoich.
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom: a czego nie odpuszczamy w pełni, Ty, Panie, naucz nas w pełni odpuszczać, abyśmy dla Ciebie prawdziwie kochali nieprzyjaciół i modlili się za nich pobożnie do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddając (Rz 12, 17), i byśmy starali się w Tobie wszystkim służyć pomocą.
Nie wódź nas na pokuszenie: ukryte czy jawne, nagłe czy uporczywe.
Ale nas zbaw ode złego: przeszłego, obecnego i przyszłego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Pieśń słoneczna

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława,
chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny
wymówić Twego Imienia
Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy,
ukształtowałeś je na niebie jasne
i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna i pokorna,
i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc:
i jest on piękny, i radosny,
i krzepki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości
i znoszą słabości i prześladowania.
Błogosławieni ci,
którzy je zniosą w pokoju,
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy,
będą uwieńczeni.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga
nie wyrządzi im krzywdy.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu,
i służcie z wielką pokorą.

Pozdrowienie cnót

Bądź pozdrowiona, Królowo Mądrości,
Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą Prostotą.
Pani święte Ubóstwo,
Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą Pokorą. Pani święta Miłości,
Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętym Posłuszeństwem.
Wszystkie najświętsze cnoty,
niech was strzeże Pan, od którego się wywodzicie i pochodzicie.
Nie ma w ogóle na całym świecie żadnego człowieka,
który mógłby jedną z was posiadać,
jeśli wcześniej nie umarłby.
Kto jedną posiada, a innym nie uchybia,
posiada wszystkie.
I kto jednej uchybia,
żadnej nie posiada i wszystkim uchybia.
I każda zawstydza wady i grzechy.
Święta Mądrość zawstydza szatana i całą jego przewrotność.
Czysta i święta Prostota zawstydza całą mądrość tego świata i mądrość ciała.
Święte Ubóstwo zawstydza pychę i skąpstwo, i troski tego świata.
Święta Pokora zawstydza pychę i wszystkich ludzi, którzy są ze świata, podobnie
i wszystko co jest ze świata.
Święta Miłość zawstydza wszystkie pokusy diabelskie i cielesne, i wszelką bojaźń cielesną.
Święte Posłuszeństwo zawstydza wszelkie ludzkie i cielesne pożądania, i utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi i aby słuchało swego brata, i czyni człowieka poddanym i uległym wszystkim ludziom, i nie tylko samym ludziom, lecz także dzikim i okrutnym zwierzętom, aby mogły z nim czynić, co zechcą, na ile im Pan z wysoka.

Pozdrowienie Maryi Dziewicy

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, Matką Kościoła
i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba.
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym Synem swoim
i Duchem Świętym Pocieszycielem.
W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
bądź pozdrowiona, Domu Jego.

Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
aby z niewiernych uczynić wiernych Bogu.